Lahden opettajien ammattiyhdistyksen lausunto oppimisen tuen suunnitelmaluonnoksesta vuosille 2017 – 2019

Suunnitelman keskeisinä periaatteina ovat inkluusio ja oppilaan mahdollisuus käydä lähikoulua. Inkluusion toteuttaminen lähikoulussa edellyttää kuitenkin riittäviä – ja nykyistä selvästi suurempia – resursseja. Välttämättöminä edellytyksinä toimivalle inkluusiolle ovat nykyistä oleellisesti pienemmät opetusryhmät, erityisopettajien ja erityisluokanopettajien riittävä tuki sekä kunnolliset avustajapalvelut. Tämänhetkisillä resursseilla nämä ehdot eivät miltään osin toteudu.

Myös tilat asettavat inkluusion toteutumiselle rajoituksia. Varsinkin vanhoissa koulurakennuksissa ei ole riittävän monipuolisia opetustiloja.

Inkluusion toteuttaminen suunnitelmaa pienemmälläkin intensiteetillä edellyttää kaikkien opettajien – myös aineenopettajien ja luokanopettajien – laajamittaista koulutusta. Tämä tuo lisäkustannuksia, joihin on varauduttava.

Suunnitelman mukaan keskitettyjen erityisluokkien määrä vähenee huomattavasti ja alueelliset pienluokat puretaan. Näin kolmelle alueelle siirtyy yhteensä lähes 60 erityisluokanopettajaa. Kullakin alueella resurssi jaetaan inkluusio- ja lähikouluperiaatteiden mukaisesti. Katsomme, että luokkamuotoista erityisopetusta tarvitaan selkeästi enemmän kuin suunnitelma antaa ymmärtää. Alueellisten erityisluokkien perustamista ei saa jättää pelkästään alueen päätettäväksi.

Toteutuessaan suunnitelma muuttaa erityisluokanopettajien työnkuvaa. Opettajien työsuhteen ehdot eivät kuitenkaan saa heikentyä. Lisäksi yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuus sekä muut joustavat opetusjärjestelyt lisäävä suunnittelun määrää huomattavasti. Tähän tarvitaan työaikaa, eikä jo nyt ylittyvä yt-aika tähän riitä.

Peruskoulu on suurten muutosten keskellä: uutta opetussuunnitelmaa ajetaan sisään, kouluverkko on mullistuksen kourissa, opetusta annetaan väistötiloissa, resurssien pienentyessä ryhmäkoot kasvavat. Kun tähän vielä tuodaan mukaan oppimisen tuen toteutuksen erittäin suuret muutokset, niin seurauksena on opettajien kuormittuminen ja väsyminen.

Toivommekin, että oppimisen tuen muutoksissa edettäisiin maltillisesti ja pienin askelin. Lisäksi pitää kiinnittää selkeästi enemmän huomiota kasvatuksellisten periaatteiden ja käytettävissä olevien resurssien väliseen epäsuhtaan sekä opettajien työssä jaksamiseen.

 

Lahdessa, 17. marraskuuta 2016

Lahden opettajien ammattiyhdistys

Marjo Eklund Puheenjohtaja

marjo.eklund@edu.lahti.fi